Staż pracy do urlopu - wyzwania dla każdego księgowego

Każdy księgowy w swojej pracy niejednokrotnie miał do czynienia z wyliczeniem urlopu dla pracownika. Do takiego wyliczenia uwzględnia się taki czynnik, jak staż pracy, gdyż od niego zależy wymiar urlopu dla pracownika. Księgowy, wyliczając staż pracy do urlopu, zalicza do niego okresy poprzednio wykonywanej pracy, okresy pobieranej nauki, ewentualne okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz okresy ewentualnej odbytej służby wojskowej. Zgodnie z Kodeksem Pracy staż pracy do urlopu jest liczony następująco – 20 (dwadzieścia) dni – w przypadku zatrudnienia pracownika krócej niż 10 (dziesięć) lat, 26 (dwadzieścia sześć) dni – w przypadku zatrudnienia pracownika od ponad 10 (dziesięciu) lat. Staż pracy do urlopu jest wyliczany na podstawie poprzednich świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających świadczenia pracy lub fakt pobierania nauki. Takim dokumentami może być, np. dyplom ukończenia szkoły wyższej. Staż pracy do urlopu jest uzależniony od rodzaju ukończonej szkoły. Do stażu pracy zostaną doliczone maksymalnie 3 (trzy) lata w przypadku ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej; maksymalnie 5 (pięć) lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej; 5 pięć lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych; 4 (cztery) lata, jeżeli ukończona średnią szkołę ogólnokształcącą; 6 (sześć) lat, gdy ukończoną szkołę policealną. Maksymalny okres który może być doliczony do stażu pracy na podstawie zdobytego wykształcenia, to 8 (osiem lat) i ma to miejsce w przypadku ukończenia szkoły wyższej. Każdy księgowy powinien jednak pamiętać, że wyżej wymienione okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Natomiast na wyliczenie urlopowego stażu pracy nie ma wpływu tryb odbywania nauki. Pozostaje bez znaczenia czy pracownik pobierał naukę w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym. Może dojść do sytuacji gdy pracownik w czasie zatrudnienia pobierał naukę. Wówczas do okresu pracy wlicza się albo okres zatrudnienia albo okres pobierania nauki. Wybór zależy od tego jakie rozwiązaniu jest bardziej korzystne dla pracownika. Zakład pracy powinien umożliwić podjęcie tej decyzji pracownikowi. Od tej reguły nie ma wyjątku, gdyż ustawodawca uregulował to w art. 155 § 2 Kodeksu pracy. Oznacza to, że księgowa nie ma prawa samowolnie zdecydować jaki okres zastosować, a powinien zwrócić się o zajęcia stanowiska w tek kwestii do pracownika. Na marginesie należy zauważyć, że pracownicy raczej będą wybierać opcję wliczenia okresu nauki do stażu urlopowego, gdyż jest dla nich bardziej korzystne. Mianowicie, okres wliczony do stażu urlopowego, przysługujący za ukończenie studiów wyższych jest dłuższy nie okres pobierania nauki i pracy w tym okresie. Może powstać pytanie jak jest liczony staż pracy do urlopu w w przypadku podjęcia pierwszej pracy. Zasada jest następująca, pracownik, który rozpoczyna pracę u danego pracodawcy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, nabywa prawo do urlopu z upływem każdego przepracowanego miesiąca, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Poza okresami pobierania nauki oraz okresami faktycznie przepracowanymi na staż pracy do urlopu mają wpływ także inne okresy. Może to być okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Fakt ten powinien być potwierdzony dokumentem wydanym przez Urząd Pracy. Jeżeli osoba pracowała za granicą, także może wliczyć okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego w staż pracy do urlopu. Okresy takiego zatrudnia powinny być jednak należycie udokumentowane. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym mają prawo do wliczenia do stażu urlopowego okresu tego urlopu. Każdy księgowy powinie uwzględnić, że staż pracy do urlopu nie powinien zawierać okresu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, wykonanej nawet u tego samego pracodawcy. Do stażu pracy nie wlicza się także okresu prowadzenia działalności gospodarczej (w odróżnieniu od prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego) oraz okresu urlopu bezpłatnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here