Jakie są kierunki studiów?

Zdobycie wykształcenia wyższego dla wielu pokoleń było marzeniem niemożliwym do zrealizowania. Na studia mogli pozwolić sobie tylko nieliczni pochodzący z uprzywilejowanych grup społecznych. Przez stulecia uczniami szkół wyższych mogli zostać jedynie mężczyźni i to z bardzo zamożnych rodzin. Jeszcze w wieku dwudziestym istniały uczelnie, w których nie mogły studiować kobiety.
Dzisiaj dostęp do wyższych uczelni jest powszechny i dość łatwy. Wystarczy minimum predyspozycji intelektualnych aby móc podjąć naukę na poziomie wyższym.
W Polsce co rok na różnych poziomach studiów naukę pobiera ponad 1 700 tysięcy osób. W tej grupie najliczniejsze grono stanowią młodzi ludzie tuż po maturze. Inni to studenci studiów niestacjonarnych wszystkich trzech stopni oraz studiów podyplomowych. Jakie są kierunki studiów wyższych w Polsce? Generalnie można podzielić je na cztery wielkie grupy:
– pierwsza to studia humanistyczne
Są to kierunki i specjalności studiów odbywanych głównie w uniwersytetach. Popularne kierunki humanistyczne to: prawo, psychologia, pedagogika, historia, nauki polityczne, dziennikarstwo, filologia polska i filologie języków obcych.
Nauka na kierunkach humanistycznych trwa pięć lat. Większość kierunków można studiować w podziale na dwa odrębne etapy: studia pierwszego stopnia licencjackie i studia magisterskie stopnia drugiego. Po ukończeniu stopnia pierwszego absolwenci mają tytuł zawodowy licencjata i mogą rozpocząć pracę, studiować dalej albo łączyć pracę i naukę. Absolwenci studiów magisterskich po obronie pracy magisterskiej mając tytuł zawodowy magistra z reguły rozpoczynają karierę zawodową.
– druga grupa to kierunki techniczne
Studia techniczne organizowane są przez politechniki lub uniwersytety techniczne. Pierwszy stopień tych studiów kształci inżynierów. Uzupełnieniem są studia magisterskie. Aby zostać magistrem inżynierem studiuje się pięć lat albo pięć i pół roku. Najpopularniejsze kierunki techniczne to: architektura, budownictwo, budowa maszyn, chemia przemysłowa, elektronika stosowana, informatyka.
– grupa trzecia – studia przyrodnicze
Mianem studiów przyrodniczych można określić zarówno kierunki w uniwersytetach medycznych jak i przyrodniczych (dawne akademie rolnicze) a także studiowanie nauk przyrodniczych na uniwersytetach czy w akademiach wychowania fizycznego. Najpopularniejsze studia przyrodnicze to: medycyna, weterynaria, farmacja, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka morska, wychowanie fizyczne.
Niektóre studia przyrodnicze kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera. Po medycynie i weterynarii absolwenci mają tytuł lekarza medycyny, stomatologii lub weterynarii, który jest równoznaczny z tytułem magistra. Studiów medycznych nie można dzielić na licencjat i studia magisterskie. Są to jednolite, niepodzielne i najdłuższe studia trwające sześć lat.
– czwarta grupa to kierunki studiów artystycznych
Studia w uniwersytetach artystycznych, szkołach aktorskich, filmowych, muzycznych kształcą przyszłych twórców sztuk plastycznych, specjalistów w zakresie wzornictwa przemysłowego, aktorów, muzyków – jednym słowem odtwórców, twórców i animatorów kultury.

Jeszcze stosunkowo to jakie są kierunki studiów na danej uczelni związane było ze specyfiką uczelni. Uniwersytety kształciły magistrów – teoretyków specjalistów z zakresu poszczególnych dyscyplin naukowych. Akademie medyczne to kuźnia kadr medycznych. Szkoły rolnicze dla przyszłych rolników i leśników. Politechniki dawały przygotowanie zawodowe dla przyszłych inżynierów. Dzisiaj można znaleźć uczelnie wielokierunkowe, bez dominującej charakterystycznej specyfice. W jednej uczelni kształcą się i prawnicy i inżynierowie. Czas wąskich specjalizacji uczelnianych minął głównie z powodu walki o pozyskanie studentów, jaką toczą między sobą szkoły wyższe.
Są również uczelnie specjalistyczne związane z konkretnymi resortami: szkoły wojskowe, policyjne, pożarnicze. Uczelnie resortowe mają kierunki związane ze służbą, ale również techniczne czy przyrodnicze po których można pracować również poza służbą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here