Umowa zlecenie dla studenta

W życiu studenckim nadchodzi taki moment, w którym stypendium socjalne, stypendium naukowe lub pieniądze od rodziców przestają wystarczać. Coraz częściej student chce też uniezależnić się finansowo i zacząć zarabiać na własny rachunek. Studiowanie dziennie uniemożliwia mu jednak podjęcie pracy na umowie o pracę na pełny etat, szuka więc alternatyw. Z tego powodu wiele studentów szuka alternatywy w postaci umowy zlecenia, a więc pracy, w której ważny jest elastyczny grafik, praca dorywcza po zajęciach czy też weekendowa. Z tej sytuacji korzystają również pracodawcy, zatrudniając chętnie studentów na umowie zlecenie. Umowa zlecenie dla studenta – z czym to się je? Rozchodzi się tutaj o składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wartość procentowa dla umów o pracę i umów zlecenie jest taka sama, jednakże o ile dla pracowników etatowych składka chorobowa jest obowiązkowa, tak dla zleceniobiorców jest dobrowolna. Dodatkowo te osoby, które nie ukończyły dwudziestego szóstego roku życia i wciąż się uczą lub studiują, są zwolnione z obowiązku płacenia składek ZUS, jeśli pracują na umowie zlecenie. Z otrzymywanego wynagrodzenia odejmuje się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Status studenta musi być potwierdzony – albo przez ukazanie ważnej legitymacji albo przez przedłużenie odpowiedniego zaświadczenia z dziekanatu. Jeśli osoba ucząca się i studiująca jest zatrudniona na umowie o pracę, podlega ubezpieczeniom społecznym tak samo jak inni, a więc obowiązkowo opłaca wszystkie składki. Jednakże pracując na etacie ma się prawo do płatnego zwolnienia w czasie choroby albo urlopu wypoczynkowego. Zatrudnienie na umowie zlecenie tego nie oferuje.
Minimalna stawka godzinowa wynosi od stycznia dwa tysiące dziewiętnastego 14,7 zł brutto, również dla studentów. Osoby uczące się dostają nieco wyższą kwotę netto ze względu na brak składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota wynagrodzenia jest wynikiem mnożenia przepracowanych godzin przez stawkę godzinową, która nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa. Zamiast wynagrodzenia godzinowego w umowie może zostać określona kwota za wykonanie całego zlecenia, wtedy jednak należy wykazać liczbę godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę.Kwota wynagrodzenia podzielona przez liczbę godzin nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca minimalna stawka godzinowa.
Zatrudnianie studentów i uczniów na umowie zlecenie opłaca się również zleceniodawcom – ponoszą oni niższe koszty zatrudnienia. Dla wielu pracodawców jest to sposób na obniżenie kosztów przy zatrudnianiu wielu zleceniobiorców do pracy niewymagającej większych umiejętności i kwalifikacji.
Jeśli student zatrudniony na umowie zleceniu płaci dobrowolną składkę chorobową przez odpowiednio długi czas, ma prawo do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Ten, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu choroby i macierzyństwa, ma co prawda wyższe wynagrodzenie netto, ale nie może pobierać tych świadczeń. Nie ma również prawa do płatnych urlopów, odprawy ani ochrony przed zwolnieniem – na przykład tej w okresie ciąży. Po ukończeniu studiów status studenta trwa do 31 sierpnia roku, w którym się je ukończyło.
Po przekroczeniu dwudziestego szóstego roku życia uczeń lub student podlega ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak inni, to znaczy od wynagrodzenia brutto odejmuje się: składkę emerytalną, która wynosi 9,76% kwoty brutto, składkę rentową – 6,5%, składkę chorobową (jest dobrowolna na wniosek zleceniobiorcy i wynosi 2,45%),składkę zdrowotną – 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, oraz zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zostaną odprowadzone, jeśli student-zleceniobiorca jest jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Jeśli dla tego samego pracodawcy osoba ucząca się pracuje i na umowie zlecenie i na umowie o pracę, jest to obowiązkowe. W takiej sytuacji umowa zlecenie traktowana jest jak umowa o pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here